Ik wil huren

Ik wil huren

 • Vul het formulier aanvraag sociale huurwoning in en bezorg het ons:

  • via mail: huren@arkwonen.be
  • met de post: DE ARK, t.a.v. huurdienst, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout.
  • aanslagbiljet belastingen (bijvoorbeeld: inkomensbelasting 2014 - aanslagjaar 2015)
  • attest leefloon (OCMW)
  • jaaropgaaf (Nederlandse inkomens)
  • uitkering FOD Sociale Zekerheid (IVT-IT)

  Had niemand een inkomen in het referentiejaar?

  Iedereen vult een verklaring op eer in en je voegt een bewijs bij van het inkomen van het eerstvolgende jaar waarin wel iemand in het gezin een inkomen had.

  Had je een te hoog inkomen in het referentiejaar?

  Bezorg ons je huidig inkomen. We kijken na of je daarmee wel voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Het huidig inkomen is het totaal van alle inkomens (belastbaar en niet belastbaar) van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, invaliditeit, pensioen, attest leefloon, ...).

  • getuigschrift of diploma van een onderwijsinstelling die de Vlaamse Gemeenschap of Nederland erkent
  • studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen
  • vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een centrum voor Volwassenenonderwijs
  • inschrijvingsbewijs Nederlandse lessen

  Heb je geen documenten?

  Kom een taaltest doen op het kantoor van DE ARK.

  • vonnis echtscheiding of document in verband met de inleiding echtscheiding
  • vonnis bezoekrechtsregeling (maximum 1 jaar oud) en/of een verklaring op eer: regelmatig verblijf van kinderen die niet gedomicilieerd zijn. Je ex-partner moet het document ook ondertekenen en een kopie van zijn/haar identiteitskaart bijvoegen.
  • document beëindiging wettelijke samenwoning
  • attest inburgering
  • attest zwangerschap: op de dag dat het attest is opgemaakt, ben je minstens 6 maanden zwanger
  • attest van een begeleidende dienst als je minderjarig bent en begeleid zelfstandig woont
  • akte van onteigening van jouw woning
  • attest dat jouw huidige woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is
  • attest mantelzorg

  Indien nodig zullen wij een bepaald document opvragen.
  Vragen over bovenstaande lijst mag je ons altijd stellen via huren@arkwonen.be.

 • We bieden je een gepaste woning aan. Daarvoor kijken we naar de grootte van je gezin (de rationele bezetting) en of je voorrang krijgt. De rationele bezetting en de voorrangsregels zijn wettelijk bepaald.

  Rationele bezetting

  De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. We streven naar een rationele bezettingsgraad. Dat wil zeggen dat de grootte van de woning zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden. Ons intern huurreglement verduidelijkt dan nog.

  Voor welke woningen kom je in aanmerking op basis van je gezinssamenstelling?

  • Alleenstaande of koppel = woning/appartement met 1 en/of 2 slaapkamers
  • Alleenstaande of koppel met 1 kind = woning/appartement met 2 en/of 3 slaapkamers
  • Alleenstaande of koppel met 2 kinderen = woning/appartement met 2 en/of 3 slaapkamers
  • Alleenstaande of koppel met 3 kinderen = woning/appartement met 3 en/of 4 slaapkamers
  • Alleenstaande of koppel met 4 kinderen of meer = woning/appartement met 4 en/of 5 slaapkamers

  Je kinderen wonen niet altijd bij je?

  We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen, maar wel soms verblijven met overnachting. Dat kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. Je moet dat wel melden bij de inschrijving en bewijzen door ons een vonnis of verklaring op eer - regelmatig verblijf kind te bezorgen.

  Je kinderen zijn ouder dan 18 jaar?

  We tellen inwonende kinderen die ouder dan 18 jaar zijn tot hun 25ste verjaardag mee bij de ouder bij wie ze gedomicilieerd zijn. Zij moeten ook aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen, want we nemen hen mee op in het inschrijvingsregister.

  Woonden je kinderen altijd bij het gezin? Dan telt hun inkomen niet mee bij de huur tot het jaar dat ze 25 jaar worden. Verlaten ze de sociale woning en komen ze er later opnieuw wonen, dan telt hun inkomen wel mee.

 • De wachtlijsten zijn lang en we kunnen niet voorspellen hoelang je op een woning moet wachten.

  De wachttijd is afhankelijk van onder andere:

  • de gemaakte keuze: bij een beperkte keuze kan de wachttijd oplopen
  • het aantal kandidaten dat al op de wachtlijst staat
  • het aantal huurwoningen dat vrij komt
  • de voorrangsregels
 • De plaats op de wachtlijst wordt niet vermeld, omdat die niets zegt over de duur van de wachttijd.

 • Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons binnen de maand weten, want je komt misschien in aanmerking voor andere woningen. De kans is groot dat je plaats op de wachtlijst daardoor ook verandert.

  Hoe?

  • Vul het keuzeformulier opnieuw in.
  • Bezorg het ons zo snel mogelijk:
   • vul het formulier samen met ons in tijdens de zitdag of maak een afspraak via 014 40 11 04
   • stuur het op naar DE ARK, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout t.a.v. de huurdienst
   • mail het naar huren@arkwonen.be
  • Vergeet niet om de nodige documenten/bewijzen er bij te steken.
  • Vergeet niet om het document te handtekenen.

  Voorbeelden:

  • zwangerschap - bezorg ons het zwangerschapsattest. Op de dag dat het attest opgemaakt is, ben je minstens 6 maanden zwanger.
  • geboorte kind - bezorg ons de geboorteakte.
  • bijwoning meerderjarig persoon - de persoon die komt bijwonen moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Bezorg ons volgende documenten van die persoon: inkomen van het referentiejaar, attest Nederlandse taal en formulier Controle eigendomsvoorwaarde.
  • vertrek gezinslid - vul opnieuw het keuzeformulier in. Zorg ervoor dat alle gegevens van het vertrekkende gezinslid in het onderdeel "vertrek" staan.
  • overlijden gezinslid - bezorg ons de overlijdensakte. Is je partner overleden? Bezorg ons dan ook het inkomen van het referentiejaar van je partner.
 • Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer en je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn?

  Je hebt 2 keuzes:

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Bezorg ons dan het formulier afstand kandidatuur. De persoon die ingeschreven blijft, krijgt het huidige inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst. De persoon die afstand doet, bezorgt ons ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart (voor- en achterkant).
  • Jullie willen allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid staat als de toekomstige referentiehuuder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een nieuw inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven. Bezorg ons in dat geval het formulier opsplitsing kandidatuur en voeg een kopie van beide identiteitskaarten (voor- en achterkant) toe.

  Voorbeeld:

  Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beide nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

 • Ja, dat kan.

  • Bel de huurdienst op 014 40 11 04 en maak een afspraak om de sleutel te komen halen. Dat kan op ons kantoor vanaf 9.00 uur 's ochtends. Je ondertekent dan een ontvangstbevestiging en gaat alleen naar de woning kijken. Je brengt de sleutel dezelfde dag nog terug voor 16.00 uur. Op maandag moet de sleutel voor 18.00 uur terug zijn, op vrijdag voor 12.00 uur. Je mag de sleutel aan de medewerker van het onthaal afgeven.
  • Voor sommige woningen organiseren we een kijkdag. Wanneer die kijkdag doorgaat, staat in de oproepingsbrief. Je kan op die dag gewoon naar de woning gaan. Een medewerker van DE ARK ontvangt je daar.

  Nadat je de woning bezichtigd hebt, kan je beslissen of je de woning neemt of niet. Je vult daarvoor de achterkant van de oproepingsbrief in, je ondertekent hem en bezorgt hem daarna aan ons.

 • De plaatsbeschrijving gebeurt nadat het huurcontract ondertekend is.

  Op het moment van de afspraak voor de plaatsbeschrijving ga je naar de woning. Samen met een medewerker van DE ARK ga je door de woning en noteer je alle gebreken. Eventueel spreek je af wat er nog hersteld moet worden. Wanneer je in de toekomst de woning terug verlaat, is het voor iedereen duidelijk welke gebreken al aanwezig waren en welke niet. Voor de gebreken of schade die je zelf toebracht aan de woning kan DE ARK dan een kost aanrekenen.

  De medewerker van DE ARK noteert ook de meterstanden van water, gas en elektriciteit. Hij/zij voorziet de juiste formulieren in tweevoud. Je stuurt jouw exemplaar naar de leverancier van je keuze.

  Nadat de plaatsbeschrijving samen met het contract geregistreerd is, ontvang je een exemplaar met de post.

 • Wanneer je een woning aanvaardt, krijg je een toewijzingsbrief met alle gegevens om je huurwaarborg te betalen. Je betaalt rechtstreeks aan DE ARK en je doet dat voor je het contract komt ondertekenen. Tijdens de contractondertekening heb je een bewijs bij van de betaling. DE ARK stort de huurwaarborg door naar de VMSW, die hem vastzet.

 • Je hebt twee opties:

  • Je vraagt het OCMW van je gemeente om de huurwaarborg voor jou te betalen. Vraag dat goed op tijd, want het OCMW moet dat goedkeuren in de commissie. Die commissie is bij de meeste OCMW's maar 1 keer per maand. Je maakt dan afspraken met het OCMW om de huurwaarborg aan hen terug te betalen.
  • Je kan gespreid betalen: we spreiden de betaling over 18 maanden. Laat het tijdig weten, dan kunnen onze medewerkers de berekening maken.
   • Je betaalt €13,00 administratieve kosten + de 1ste schijf (gelijk aan 1 maand huur) voor de sleuteloverdracht.
   • Het overige bedrag spreiden we over 18 maanden.
 • Je krijgt de sleutels tijdens de plaatsbeschrijving, na de contractondertekening en na de betaling van de huurwaarborg. Heb je nog niet betaald? Dan krijg je geen sleutels.

  • Vul het aanvraagformulier voor garage/standplaats/moestuin in om je in te schrijven.
  • Bezorg ons het ingevulde formulier:
   • via de post naar DE ARK, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout t.a.v. de huurdienst
   • via mail naar huren@arkwonen.be
   • via de zitdag - we vullen het formulier samen in

  Nadat je bent ingeschreven, kom je op de wachtlijst. We houden rekening met deze volgorde:

  1. huurder van DE ARK zonder garage/standplaats/moestuin
  2. huurder van DE ARK met garage/standplaats/moestuin
  3. personen die geen huurder van DE ARK zijn

  Komt er een garage/standplaats/moestuin vrij en ben jij de volgende op de lijst?

  Wij nemen contact met je op. Je kan dan beslissen of je wilt huren of niet. Als je wilt huren, kom je naar ons kantoor en onderteken je het contract. De plaatsbeschrijving gaat ter plaatse door.

 • DE ARK heeft acht buurthuizen: in Dessel, Retie, Tielen, Turnhout (Acacialaan, Goedendagstraat, Kroonstraat, Valkeniersstraat) en Vosselaar. Dit geeft extra leven in de buurt. Een buurthuis brengt mensen samen. Je kan er andere buren ontmoeten, meedoen met activiteiten en/of zelf iets organiseren.

  Je kan het buurthuis ook privé reserveren. Bijvoorbeeld voor een doopfeest of communie, verjaardag of vergadering.

  Wil je iets doen voor de hele buurt? Dan is het buurthuis helemaal gratis!

  Lees er alles over in onze folder buurthuizen.

 • Ik heb nog een andere vraag
Ik ben huurder

Ik ben huurder

 • Je betaalt huur elke maand voor de 10de kalenderdag op het rekeningnummer 001-0665021-65 (IBAN: BE18 0010 6650 2165 en BIC GEBABEBB). Dat doe je met je gestructureerde mededeling. Die mededeling staat onderaan op je overschrijvingsformulier en staat ook op je huurprijsberekening. De gestructureerde mededeling blijft steeds dezelfde.

  LET OP: het is een ander rekeningnummer dan dat waarop de huurwaarborg (in schijven) betaald wordt.

 • Elk jaar in december ontvang je jouw nieuwe huurprijs voor het volgende jaar. Daarbij zit ook een overschrijvingsformulier.
  Wil je meer overschrijvingsformulieren? Neem dan contact met ons op:

  • bel naar 014 40 11 04
  • mail naar huren@arkwonen.be

  We sturen de overschrijvingsformulieren zo snel mogelijk naar je op.

 • Ja, maar let op, dat gebeurt niet automatisch. Je moet het zelf vragen.

  Hoe?

  • bel naar 014 40 11 04
  • mail naar huren@arkwonen.be

  Vermeld in beide gevallen duidelijk je naam, adres en het rekeningnummer waarop we kunnen terugbetalen.
  We betalen het te veel betaalde saldo zo snel mogelijk terug.

 • Controleer zeker of je op het juiste rekeningnummer betaalt en of je gestructureerde mededeling juist is. Vind je die gegevens niet terug, dan kan je:

  • naar ons bellen op het nummer 014 40 11 05
  • mailen naar huren@arkwonen.be.

  Meer informatie vind je ook bij de vraag "Wanneer en hoe betaal ik huur?".

 • Bezorg ons de volgende documenten via post, mail of kom langs op onze zitdag:

  • een ingevuld en ondertekend herzieningsformulier of een ingevuld en ondertekend opzegformulier (als het de laatste persoon in de woning was)
  • overlijdensakte (opvragen bij de gemeente)
  • als de partner in de woning blijft wonen: je laatste aanslagbiljet of je laatste brief van de pensioendienst.

  Heb je meer vragen, dan mag je natuurlijk altijd telefoneren naar 014 40 11 04, mailen naar huren@arkwonen.be of langskomen tijdens de zitdag.

 • In bepaalde situaties houden we daar rekening mee. Bezorg ons de volgende documenten om het na te kijken:

 • Bezorg ons:

  Na ontvangst passen wij de huurprijs aan wanneer je huidige inkomen 20% lager ligt dan het inkomen van het referentiejaar (dit is het inkomen van het jaar van het laatst ontvangen aanslagbiljet). Dat gebeurt vanaf de eerste dag van de maand na de aanvraag.

 • Ja, dat kan. De voorwaarde om je huurprijs te kunnen aanpassen is dat je pensioen lager is dan je inkomen van het referentiejaar.

  Je bezorgt DE ARK daarvoor:

  • de laatste brief die je hebt ontvangen over de berekening van je pensioen
  • het rekeninguittreksel van de maand mei als je toen al pensioen ontving (daarop staat het vakantiegeld en dat tellen we er ook bij)
  • eventueel rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden als je al een tijdje met pensioen bent
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor herziening van de huurprijs.

  Was je het jaar daarvoor ook al met pensioen?

  Bezorg ons dan ook je rekeninguittreksel van de maand mei van dat jaar (daarop staat het vakantiegeld en dat tellen we er ook bij).

 • Vul het opzegformulier in en bezorg het daarna ingevuld, ondertekend en aangetekend terug aan ons.

  Hoelang duurt de opzegtermijn van een garage/standplaats/moestuin?

  De opzeg duurt 1 maand. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.
  Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 september.

  De opzegtermijn van een woning duurt drie maanden.

  • Betaal je huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode.
  • Zorg dat de woning volledig ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken.
  • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en/of kabel-tv.
  • We spreken tijdens de plaatsbeschrijving af wie de energieleverancier op de hoogte brengt van de verhuis. Dat doe jij of DE ARK door de verhuisfiche met de meterstanden aan hen te bezorgen. Laat zeker geen meters afsluiten. Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de energiemarkt (Vreg).
  • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en bPost. BPost heeft een betalende verhuisservice 'DoMyMove' die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.

 • Die info vind je allemaal in ons onderhoud en herstellingen boekje.
  De inhoudstafel helpt je om op te zoeken op welke pagina je moet zijn voor je vraag.
  Pagina 9 van het boekje legt uit hoe onze legende werkt. We gebruiken iconen om je te informeren over wie wat onderhoudt of herstelt.

 • Je hebt een technisch probleem in je woning.

  Check eerst wie de herstelling moet doen: jij, DE ARK of Cofely.

  Probleem met je centrale verwarming of warm water?

  • Bel Cofely: 014 30 29 00.
  • Zeg duidelijk je naam, adres en telefoonnummer. Leg uit wat er kapot is.
  • Cofely is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.

  Is de herstelling voor DE ARK of heb je een vraag?

  • Vul dit contactformulier in.
   Dit is de makkelijkste manier, want je kan dit op elk moment doen.
  • Bel je liever? Dit kan tijdens de openingsuren van DE ARK op 014 40 11 06.
 • Ik heb nog een andere vraag
Ik wil kopen/lenen

Ik wil kopen/lenen

Top Naar boven