Mijn huurcontract en huurprijs

Heb je vragen over je huurcontract? Het is belangrijk dat je alles hieronder goed leest. Natuurlijk kan je ook bij ons terecht met al je vragen.

Tijdelijke huurcontracten

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij.

Dit geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere woonmaatschappij.
 • als inwonende gezinsleden (bijwoners) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar.

<<< terug

Hoeveel huur betaal ik?

Hoeveel huur betaal ik sinds 1 januari 2020?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.

De formule is:

Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Inkomen gezinsleden met een ernstige handicap krijgen een vermindering van 13.660,01 euro (2023)

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten en gezinsleden met een ernstige handicap krijgen een vermindering van 13.660,01 euro (2023). We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 21 euro (2023) per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

We verdubbelen de korting ook als het een meerderjarig familielid tot de 3de graad is met een ernstige handicap.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze woonmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Energiecorrectie

Als wij, jouw woonmaatschappij, extra geld investeerden om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

<<< terug

Wijziging in de huurprijs voor familieleden met een ernstige handicap

Sinds 1 januari 2020 berekenen we jouw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt zijn/haar inkomen mee en is jouw huurprijs hoger.

Dit verandert nu opnieuw. Hierdoor is jouw huurprijs opnieuw lager. Dit gebeurt op twee manieren.

Wat verandert er?

Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt hun inkomen nu niet meer of maar deels mee.

Het gaat over:

 • jouw ouders, grootouders en overgrootouders
 • jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 • jouw broers en zussen
 • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

 • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 13.660,01 euro (2023)? Dan telt het inkomen niet mee.
 • Is dit inkomen hoger dan 13.660,01 euro (2023)? Dat telt alleen het bedrag erboven mee.

Dubbele gezinskorting

Je krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als je nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want, je krijgt al een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Contacteer de huurdienst.

<<< terug

Ik kan niet betalen

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Dan bekijken we samen met jou wat we kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld uitstel van betaling geven, samen een betalingsplan opstellen, ...

Bel ons op 014 40 11 05, kom langs tijdens de zitdag of vul dit webformulier in.

Wacht niet te lang om ons te informeren. We zoeken samen met jou een oplossing.

<<< terug

Ik heb een eigendom

In 2017 en in januari 2020 verstrengden deze regels.

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben, of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (gegeven) hebben. Dit mag niet in België en niet in het buitenland.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Deze regels gelden ook voor je inwonende gehuwde partner, jouw wettelijke samenwoner of feitelijke partner. Als jouw feitelijke partner pas na de aanvraag van de huurovereenkomst is komen inwonen, geldt deze eigendomsvoorwaarde van zodra je één jaar met hem samenwoont in de sociale woning.

Informeer ons

Je bent verplicht om Woonboog hierover te informeren. Er zijn ook enkele specifieke uitzonderingen. Contacteer ons en we bekijken samen je dossier.

<<< terug

Mijn inkomen verandert

Je betaalt elk jaar vanaf 1 januari je nieuwe huurprijs. Maar je huurprijs kan ook veranderen tijdens het jaar.

Als je plots een veel lager inkomen hebt, kan je een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Je gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Kom langs tijdens de zitdag of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Aanvraagformulier

Vul ook altijd het aanvraagformulier voor herziening van de huurprijs in. Vergeet je handtekening niet! Bezorg het formulier aan Woonboog en we passen de huurprijs aan aan je huidige inkomen. Dat gebeurt vanaf de eerste dag van de maand na de aanvraag.

<<< terug

Mijn gezin verandert

Je betaalt elk jaar vanaf 1 januari je nieuwe huurprijs. Maar je huurprijs kan ook veranderen tijdens het jaar.

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past.

Wat laat je zeker weten?

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:

 • hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
 • je woning mag niet te klein worden
 • hij/zij wordt van rechtswege huurder

Alle andere personen die komen bijwonen moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen. Als de woning toch te klein wordt, en de persoon niet vertrekt binnen een door ons opgelegde termijn, kunnen we jouw huurovereenkomst opzeggen.

Aanvraagformulier

Vul altijd het aanvraagformulier voor herziening van de huurprijs in. Vergeet je handtekening niet! Bezorg het formulier aan Woonboog. Als je dossier in orde is, passen we de huurprijs aan.

<<< terug

Ik woon te groot

De grootte van je gezin bepaalt de grootte van je woning. Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Maar, heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je ‘onderbezet’. We vragen je dan te verhuizen naar een kleinere woning.

Wat mag bijvoorbeeld niet?

 • Je woont alleen en hebt drie slaapkamers. Dan heb je twee slaapkamers extra. Dat is één te veel.
 • Je bent een koppel en hebt vijf slaapkamers. Dan heb je drie slaapkamers extra. Dat is twee te veel.

Wat mag bijvoorbeeld wel?

 • Je bent een koppel met één kind en hebt vier slaapkamers. Dan heb je maar één slaapkamer meer dan het aantal bewoners. Dat mag.

Waarom controleren we dit?

We willen je een woning op jouw maat geven, niet te groot, niet te klein.

Een grote woning vraagt vaak meer onderhoud en energiekosten dan een kleine woning. Je verhuist naar een andere woning dichtbij, waarbij je huurkosten nooit hoger liggen dan nu.

Ook staan er veel grote gezinnen op onze wachtlijst. Zij kunnen dan verhuizen naar een woning op hun maat.

Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding*?

Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning.

Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dat twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur) of verlengen we jouw huurovereenkomst niet (bij een contract van bepaalde duur).

Hoeveel betaal je?

Je betaalt voor een slaapkamer te veel 35 euro/maand (bedrag in 2023). Dat betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.

* Woonboog doet vele totaalrenovaties. Tijdens de werken kan je niet in je huis blijven wonen. Als je woning te groot is, moet je altijd verplicht verhuizen naar een kleinere woning. Een onderbezettingsvergoeding is niet mogelijk.

<<< terug

Onthaalbezoek

Huur je voor het eerst bij Woonboog? Dan krijg je een brief van onze sociale dienst. Daarin staat een datum waarop we bij je langskomen. Dat is het onthaalbezoek.

Tijdens het onthaalbezoek vertellen we je alles over Woonboog. Je krijgt dan een woonmap. Daarin zit informatie over onze openingsuren, mensen, werking, ... In die map bewaar je ook jouw huurcontract, brandverzekering, brieven en afspraken. Zo heb je alle info over Woonboog bij elkaar.

Je krijgt de brief over het onthaalbezoek, maar je bent op de voorgestelde datum niet thuis?

Bel minstens 2 dagen vooraf de sociale dienst op 014 40 11 05 om de afspraak te annuleren. We spreken samen een nieuwe datum af.

<<< terug