Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan onze woonmaatschappij elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Voldoe je niet aan de voorwaarden en wil je toch bij ons huren? Voor bescheiden huren zijn de voorwaarden veel soepeler.

Inschrijving in het bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Je kan niet inschrijven als je:

 • in het wachtregister staat
 • ambtelijk geschrapt bent
 • in het buitenland woont
<<< terug

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als jij (en je partner) ouder zijn dan 18 jaar.

Jij als huurder en je eventuele partner ondertekenen het inschrijvingsformulier.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet daarvoor een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen binnenbrengen bij ons.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Bezorg ons het vonnis.
<<< terug

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2023:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande

28.105 euro

Alleenstaande met handicap

30.460 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

42.156 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

<<< terug

Eigendom

Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.
<<< terug

Basisniveau Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands.

Jij en je partner moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren.

Na twee jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A2).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.
<<< terug

Ingeschreven bij VDAB

Sinds 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting.

Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen).

Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’:

 • De huurder die niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap.
 • De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt.

De minister bepaalt deze voorwaarden. Wij gaan dit na op het moment van de toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting.

Boete

Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.

Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op.

Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

<<< terug