Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren.

Er zijn vijf voorwaarden:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom
 • Middelen(toets)

Je kan je alleen inschrijven als je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie krijgen wij automatisch. Denk aan jouw huidige gezinssamenstelling, inkomensgegevens (pensioen, leefloon, werkloosheidsvergoeding, ...) en eigendommen in België. Andere voorwaarden of details moet je zelf bewijzen met documenten.

Je leest er meer over op de website van de Vlaamse overheid.

Inschrijving in het register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

<<< terug

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Jij als huurder en je eventuele partner ondertekenen het inschrijvingsformulier.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.
<<< terug

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk, maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2024:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2024

Alleenstaande

29.515 euro

Alleenstaande met handicap

31.987 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

44.270 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.475 euro

* Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is.
 • een kind voor wie je gezinsbijslagen krijgt.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

<<< terug

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking
<<< terug

Middelentoets

Om een sociale woning te huren, mogen jouw financiële middelen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit noemen we de middelentoets. Met financiële middelen bedoelen we geld dat je meteen beschikbaar hebt. Het gaat om jouw geld op een bank, spaar- of beleggingsrekening.

De totale som mag niet hoger zijn dan het grensbedrag. Het grensbedrag hangt af van jouw persoonlijke gezinssituatie. Dat zie je in de tabel hieronder.

Bij je inschrijving moet je in het centraal inschrijvingsregister aanduiden of jouw financiële middelen minder bedragen dan het toegelaten bedrag. Als jouw middelen hoger zijn, kan je niet inschrijven voor een sociale woning.

Op het moment dat je huurder wordt, controleert de woonmaatschappij opnieuw jouw financiële middelen via recente rekeningafschriften.

Je financiële middelen moeten onder de volgende grenzen liggen:

Alleenstaande zonder persoon ten lasteAlleenstaande gehandicapt zonder persoon ten lasteAlleenstaande met persoon ten lasteKoppels met of zonder persoon ten laste
Grensbedrag28.105 euro30.460 euro42.156 euro42.156 euro
Extra per persoon ten laste//2.356 euro2.356 euro<<< terug