Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden:

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan onze SHM elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

Sinds 1 november 2017 spreken we van een taalkennisverplichting in de plaats van een taalkennisvoorwaarde. Meer daarover lees je hieronder. Hetzelfde geldt voor inburgering.

Voldoe je niet aan de voorwaarden en wil je toch bij ons huren? Voor bescheiden huren zijn de voorwaarden veel soepeler..

Inschrijving in het bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Je kan niet inschrijven als je:

 • in het wachtregister staat
 • ambtelijk geschrapt bent
 • in het buitenland woont
<<< terug

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als jij (en je partner) ouder zijn dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen. Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen: jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet daarvoor een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen binnenbrengen bij ons.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Bezorg ons het vonnis.
<<< terug

Inkomen

Het inkomen van jou en je gezin mag niet hoger dan de inkomensgrens zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Het inkomen van inwonende ouders en grootouders die niet ernstig gehandicapt zijn of die jonger dan 65 jaar zijn, telt voor de helft mee. Daarop zijn enkele uitzonderingen die je hieronder leest (‘welke inkomens tellen niet mee’).

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

 • Als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016
 • Als je inschrijft in 2020: we kijken naar je inkomen van 2017

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2019:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2019
Alleenstaande24.852 euro
Alleenstaande met handicap26.934 euro
Andere37.276 euro
Verhoging per persoon ten laste2.084 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Je kinderen wonen niet bij jou, maar ze verblijven wel regelmatig bij jou, bijvoorbeeld door co-ouderschap. We beschouwen je niet als 'alleenstaande', maar als 'andere'. Hoe bewijs je dat? Jij en de andere ouder ondertekenen een verklaring op eer 'regelmatig verblijf van kinderen die niet gedomicilieerd zijn'. Steek er een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders bij. Bezorg ons ook het vonnis waarin het bezoekrecht is vastgesteld.

Welke inkomens tellen we niet mee?

 • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
 • familieleden in eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen) als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.
<<< terug

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt. Die voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft en wanneer je een woning of bouwgrond in België of het buitenland hebt.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning ligt in het Vlaamse Gewest en wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen.
 • Je woning ligt in het Vlaamse Gewest en is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. De woning wordt ontruimd. Dat gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking. Bewijs dat met medische attesten en foto's van de woning die aantonen dat ze niet is aangepast aan je handicap.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning. (Let op: DE ARK beschikt niet over ADL-woningen. Een ADL-woning is een aangepaste, rolstoeldoorgankelijke en gelijkvloerse woning. De woning is via een systeem verbonden met de ADL-eenheid. Die eenheid zorgt voor persoonlijke assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement of omdat een instantie jouw woning opeist (bijvoorbeeld de bank).
 • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet of je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht. Je kunt minstens een inleiding van de echtscheiding voorleggen.
 • Je woont wettelijk samen met je partner, maar jullie gaan uit elkaar. Dan kun je een attest van de beëindiging van de wettelijke samenwoning voorleggen.
<<< terug

Taalkennisverplichting

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Al onze brieven zijn ook in het Nederlands.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau 1.1. voor spreken).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalbereidheidsvoorwaarde.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

Het is dus geen voorwaarde meer voor nieuwe huurders. Vroeger ingeschreven kandidaten volgen wel nog het oude traject.

<<< terug

Inburgering

Je moet verplicht inburgeren als:

 • je de Belgische nationaliteit hebt, maar je bent niet in België geboren.
 • je geen nationaliteit hebt van een van de staten van de Europese Unie.
 • je nog geen 12 maanden in België woont.
 • je tussen de 18 en 65 jaar bent.

Wij controleren in de Kruispuntbank Inburgering of je verplicht moet inburgeren. Bij twijfel of gebrek aan informatie verwijzen we je door naar het Onthaalbureau Inburgering.

<<< terug