Ik sta op de wachtlijst

Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven op de wachtlijst.

Plaats op de wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen die woningtypes. Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. We kunnen in geen enkel geval meedelen wat jouw exacte plaats op de wachtlijst is. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten. Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Hoe je nieuwe adres melden?

 • kom langs op de zitdag met je identiteitskaart
 • mail je nieuwe adres naar huren@arkwonen.be
 • bel de huurdienst op 014 40 11 04
 • vul het contactformulier in

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

<<< terug

Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2017, 2019, 2021). We kijken dan na of alle informatie nog juist is.

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om:

 • je kandidatuur te bevestigen
 • te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • te melden of je gezinssamenstelling veranderd is
 • indien gewenst, je keuze aan te passen door het bijgevoegde keuzeformulier in te vullen en te ondertekenen (duid je niets aan, dan blijven je keuzes ongewijzigd)

Het is heel belangrijk dat je op die brief antwoordt. Als je binnen de maand niet antwoordt of ons niet alle documenten hebt bezorgd, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je die brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

<<< terug

Schrappen van de wachtlijst

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je geeft zelf aan dat je niet langer ingeschreven wil zijn bij DE ARK.
 3. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 4. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring wanneer we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 5. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 6. Je weigert twee keer een gepaste woning.
 7. Je reageert niet op de brief van actualisering en ook niet op de herinneringsbrief wanneer we je een woning aanbieden.
 8. Een brief die wij je sturen, keert onbesteld terug. De brief is gestuurd naar het laatst gekende adres (zoals vermeld in het Rijksregister) of naar het correspondentieadres dat je zelf aangevraagd hebt.

Je krijgt een brief wanneer je uit de inschrijvingswachttijd geschrapt bent. We doen dat niet wanneer de brief onbesteld is teruggekomen of wanneer je een woning aanvaard hebt.

Je kan ons vragen om je gedurende een bepaalde tijd geen woning aan te bieden. We gaan enkel in op die vraag als je reden gegrond is. De reden mag bijvoorbeeld niet zijn dat je geen woning nodig hebt.

<<< terug

Voorrangsregels

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woonst. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben.

2. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning of hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Die kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning.

3. Huurders van onze huisvestingsmaatschappij die te groot of te klein wonen

Een huurder die te groot of te klein woont, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van onze maatschappij die wel voldoet aan de normen. Dan gelden de inkomensvoorwaarden niet. Het is wel belangrijk dat de huurder ons altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie meldt.

4. Huurders van onze huisvestingsmaatschappij die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken

Die huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning.

5. Kandidaat-huurders die in een van de volgende situaties wonen:

 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dat in een proces-verbaal vast
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard
 • De woning was het voorwerp van een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten
 • De woning staat in een onteigeningsplan.

6. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning

ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. De ADL-woning zorgt dat een persoon toch zelfstandig kan wonen.

7. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is

8. Gemeenteprioriteit

Schrijf je je in voor een gemeente waar je zelf nooit gewoond hebt, dan is de kans heel klein dat je daar een woning zal krijgen. Kandidaten die wel in die gemeente wonen, krijgen voorrang en komen dus boven jou op de wachtlijst, ook al schrijven ze pas na jou in. Als je verhuist naar de gemeente waar je wil wonen, dan geldt de gemeenteprioriteit als je er 3 jaar woont. Verhuis je uit de gemeente waar je wil wonen, dan verlies je de gemeenteprioriteit na 3 jaar.

9. Werkgebied

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.

Lokaal toewijzingsreglement

Sommige gemeenten hebben specifieke toewijzingsregels opgesteld. Die toewijzingsregels zijn vastgesteld in een lokaal toewijzingsreglement. In het intern huurreglement kan je nalezen of er in een bepaalde gemeente een lokaal toewijzingsreglement van kracht is.

<<< terug