Ik sta op de wachtlijst

Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven op de wachtlijst.

Plaats op de wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen die woningtypes. Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. We kunnen in geen enkel geval meedelen wat jouw exacte plaats op de wachtlijst is. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten. Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Hoe je nieuwe adres melden?

 • kom langs op de zitdag met je identiteitskaart
 • mail je nieuwe adres naar huren@arkwonen.be
 • bel de huurdienst op 014 40 11 04
 • vul het contactformulier in

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

<<< terug

Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2021,2023, 2025). We kijken dan na of alle informatie nog juist is.

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om:

 • je kandidatuur te bevestigen
 • te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde
 • te melden of je gezinssamenstelling veranderd is
 • indien gewenst, je keuze aan te passen door het bijgevoegde keuzeformulier in te vullen en te ondertekenen (duid je niets aan, dan blijven je keuzes ongewijzigd)

Het is heel belangrijk dat je op die brief antwoordt. Als je binnen de maand niet antwoordt of ons niet alle documenten hebt bezorgd, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je die brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

<<< terug

Schrappen van de wachtlijst

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je geeft zelf aan dat je niet langer ingeschreven wil zijn bij DE ARK.
 3. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 4. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring wanneer we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 5. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 6. Je weigert twee keer een gepaste woning.
 7. Je reageert niet op de brief van actualisering en ook niet op de herinneringsbrief wanneer we je een woning aanbieden.
 8. Een brief die wij je sturen, keert onbesteld terug. De brief is gestuurd naar het laatst gekende adres (zoals vermeld in het Rijksregister) of naar het correspondentieadres dat je zelf aangevraagd hebt.

Je krijgt een brief wanneer je uit de inschrijvingswachttijd geschrapt bent. We doen dat niet wanneer de brief onbesteld is teruggekomen of wanneer je een woning aanvaard hebt.

Je kan ons vragen om je gedurende een bepaalde tijd geen woning aan te bieden. We gaan enkel in op die vraag als je reden gegrond is. De reden mag bijvoorbeeld niet zijn dat je geen woning nodig hebt.

<<< terug

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. Soms krijg je voorrang op een woning. De wet bepaalt wanneer.

Voorrangsregels

Je leest hier de belangrijkste voorrangsregels:

1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. We verhuren deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben.

2. Huurders wonen te klein of te groot

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de 'rationele bezetting'. Dat wil zeggen dat de woning zo goed mogelijk afgestemd moet zijn op het aantal bewoners dat er woont en hun fysieke mogelijkheden.

De woning is te klein voor je gezin

Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te klein voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een grotere woning.Wanneer een woning te klein is, staat in de wet. Dit zijn de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode. Opgelet, er zijn regels waaraan je moet voldoen om te mogen verhuizen naar een grotere woning wanneer je huidige woning te klein is geworden voor je gezin:

 • Gezinshereniging:
  Het kan zijn dat jouw woning te klein is geworden omdat een deel van jouw gezin uit het buitenland is toegekomen. Je kan dan enkel met voorrang verhuizen naar een grotere woning als je vooraf aan jouw sociale huisvestingsmaatschappij meldde dat je een gezinshereniging plande. Als de sociale huisvestingsmaatschappij niet op de hoogte was dat een deel van jouw gezin nog in het buitenland was, kan je geen voorrang krijgen. Je kan wel opnieuw inschrijven met je voltallige gezin voor een grotere woning, maar dan zonder voorrang.
 • Meerderjarige personen:
  Het kan zijn dat jouw woning te klein is geworden omdat er tijdens jouw huurovereenkomst meerderjarige personen zijn komen bijwonen. In dit geval krijg je ook geen voorrang. Je kan je wel opnieuw inschrijven met je voltallige gezin voor een grotere woning maar dan zonder voorrang.

De woning is te groot voor je gezin

Je huurt al een sociale woning bij ons. De woning is nu te groot voor je gezin. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een kleinere woning.

Een huurder woont te groot wanneer het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan één. Dat betekent dat een alleenstaande persoon te groot woont vanaf drie slaapkamers, een koppel vanaf vier slaapkamers en een koppel met één kind vanaf vijf slaapkamers.

3. Huurders moeten hun sociale (assistentie)woning verlaten

Je huurt al een sociale woning bij ons. We verplichten je om te verhuizen naar een andere sociale woning. Dit kan om twee redenen:

 • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of je huurt een ADL-woning. Maar, de persoon waarvoor de ADL-woning eigenlijk bestemd was, woont niet langer in de woning.
 • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

Je krijgt dan voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning.

4. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure

Je bent een kandidaat-huurder. Je werd benadeeld bij de toewijzing van een woning. De toezichthouder vond deze beslissing niet terecht. Of, je kreeg geen nieuwe beslissing van ons binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.

Je krijgt dan voorrang voor een sociale woning.

5. Kandidaat-huurders die hun private huurwoning moeten verlaten

Je bent een kandidaat-huurder en huurt een private woning. Je moet deze woning nu verlaten. De wet bepaalt dat je in uitzonderlijke omstandigheden voorrang kan krijgen. Denk je dat je in zo een situatie zit, bespreek het met ons.

7. Kandidaat-huurders waarbij de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden

Je bent kandidaat-huurder. Je gezin is nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving. Er komt een woning vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België.

Dan krijg je nu voorrang om te verhuizen naar een woning die past voor je huidige situatie.

8. Kandidaat-huurders in één van de volgende situaties:

 • De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast.
 • De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard*.
 • De woning kreeg een conformiteitsonderzoek, had een aantal gebreken en behaalde een aantal strafpunten.

*Opgelet: in deze situatie krijg je niet automatisch voorrang. Je moet voldoen aan zes voorwaarden. Informeer je hierover bij ons.

9. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan in volgende situaties:

 • Een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een sociale woning is onderbezet en de bewoners moeten verhuizen.
 • Een dakloze die een OCMW aan DE ARK voordraagt.
 • Of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst.
 • Of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen.
 • Een kandidaat-huurder die bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen.
<<< terug