Hoe vraag ik een lening aan?

Lees hieronder welke documenten je meebrengt en hoe je aanvraag verder verloopt.

Documenten

Simulatie

Kom je langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van jezelf en eventuele andere mede-ontleners
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet.
 • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
 • als je geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals je leefloon.
 • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
 • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • als je meerderjarige kinderen hebt voor wie je nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen.

Aanvraag

Voor een effectieve aanvraag breng je ook nog deze documenten mee:

 • gegevens over de woning zoals het verkoopcompromis
 • een uittreksel uit de kadastrale legger
 • een foto van de gevel
 • een schets van de woning of plannen met de indeling
 • 100 euro voor de dossierkost.
<<< terug

Dossierkost

Je betaalt een dossierkost van 100 euro als voorschot bij de leningsaanvraag.

Op de dag dat je die kost betaalt, leggen we alle voorwaarden vast: je gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en het recentste belastbaar inkomen zoals dat gekend is bij de belastingdienst die dag. Deze dag wordt de referentiedatum.

Je krijgt de 100 euro terugbetaald als je het kredietaanbod weigert of als de VMSW je leningsaanvraag afkeurt.

<<< terug

Schatting

Een schatter van de VMSW komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting.
Als je renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek. De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

Verzamel de nodige documenten voor de schatting

Voor de schatter komt voor een schatting, moet je aan DE ARK deze documenten bezorgen:

 • een uittreksel uit de kadastrale legger, waarop het bouwjaar en de grondoppervlakte staat. Die informatie kan je opzoeken via www.kadaster.be of krijg je soms via de verkoper van je toekomstige thuis
 • een schets per verdieping met (ongeveer) de juiste afmetingen
 • het verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)
 • het ramend bestek met daarin de uit te voeren werken, als die er zijn: die documenten kan je bij ons vragen als je renovatiewerken doet
 • een foto van de voorgevel van de woning

Bij een appartement zorg je ook voor:

 • twee uittreksels uit de kadastraal legger: één voor de grond en één voor het appartement
 • een bewijs van het aandeel in de gemene delen (staat in de basisakte of in het verkoopcompromis)

Hoe een schatting verloopt, lees je op de website van de VMSW.

Na de schatting

Na de schatting ontvang je van de VMSW een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die je maximaal kan lenen en of je verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

Na de schatting en het technisch dossier, volgt het administratief dossier. Dat bevat de resterende documenten zoals een verklaring over het onroerende goed, een kostenraming van de notaris, ... In die fase worden ook de verzekeringen zoals brand en schuldsaldo in orde gebracht.

<<< terug

Schriftelijk aanbod

De VMSW keurt jouw aanvraag goed, als je aan de voorwaarden voldoet en jouw woning is goedgekeurd.

Je ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard informatieblad (ESIS). Dat ontvang je binnen de maand nadat jouw leningsdossier volledig is.

Je ondertekent dat schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW, niet naar DE ARK. Als de VMSW het ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.

<<< terug

Akte en uitbetaling

Akte bij de notaris

Nadat de notaris de documenten van de VMSW ontvangt, begint hij met de akte voor te bereiden. Hij contacteert je voor een concrete datum voor de ondertekening van de akte.

Uitbetaling van de lening

Hoe de uitbetaling van het geleende bedrag gebeurt, hangt af van het type lening dat je aanging. Je leest hierover meer op de website van de VMSW.

<<< terug