content_header

TURNHOUT haalt “piloot project wonen” binnen voor SCHORVOORT MORGEN.

TURNHOUT haalt “piloot project wonen” binnen voor SCHORVOORT MORGEN.

De volgende maanden zal er een door de Vlaamse Bouwmeester uitgeselecteerd ontwerpteam neerstrijken in Turnhout om samen met de stad en grondeigenaren een masterplan voor Schorvoort uit te werken. Naast het ontwerpteam zal er een projectbegeleider en een specifieke deskundige worden toegewezen aan het project Schorvoort Morgen.  Regelmatig wordt er teruggekoppeld aan de kwaliteitskamer van de Vlaamse Bouwmeester. Het gaat hier over een unieke samenwerking tussen een publiek instantie OCMW-Turnhout, een private organisatie met publieke aandeelhouders DE ARK NV en een consortium van privaat eigenaren. Al deze partijen samen brengen meer dan 20 ha bouwgrond samen in om achteraf in verscheidene deelprojecten in verschillende deelgebieden met andere ontwikkelingssnelheden hier kwaliteitsvol te bouwen.

 

Er wordt vertrokken vanuit het standpunt dat Vlaanderen tegen 2050 zal groeien met 1 miljoen inwoners. Deze 7 miljoen mensen willen allen betaalbaar en goed wonen. Als dit gerealiseerd moet worden zullen we zo snel mogelijk anders moeten gaan denken over de wijze waarop we wonen en hoe we ons ruimtelijk gaan organiseren.

De minister van Wonen, de Vlaamse Bouwmeester, Thuis in de stad, VMSW, Wonen Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen hebben dit pilootproject mogelijk gemaakt.

Wonen in en rond de stad, zorgen voor dorps aanvoelende maar dense woonkwaliteit met respect voor de bestaande bewoners, het landschappelijk karakter bewaren en verzoenen met de nieuwe en dichtere bebouwing, het zoeken naar innovatieve woonvormen zoals “community land trust” of “co-housing”, doorgedreven renovatie of vervangingsbouw van bestaande sociale woonwijken, het samenwerken en co-bouwheerschap, zoeken naar duurzamere energievoorzieningen door middel van een warmtenet, collectieve verwarmingseenheden mogelijk geothermie of zelfs diep-geothermie zijn allemaal uitdagingen die in dit project mogelijk zijn en onderzocht worden.

Een grote meerwaarde zit in de ontwikkeling van de Aa-vallei naar een bezoekbaar en toegankelijk park gekoppeld aan nieuwe bebouwing die een halt toeroept aan de steeds uitdeinende lintbebouwing en het bouwen van ruimteverslindende vrijstaande woningen.

 

Huisvestingsmaatschappij DE ARK is de trekker van het project  en heeft in verscheidene innovatieve projecten al het voortouw genomen om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken.

DE ARK is zich er ten zeerste van bewust dat de schorvoortenaar niet direct staat te springen voor zo een project. We hebben dit aan den lijve kunnen ondervinden tijdens het voortraject voor dit masterplan. Er is een studie gemaakt door KU Leuven om tot een gedragen programma van eisen voor de aanstelling van een masterplanner te komen. Dit resulteerde in de “10 punten voor Schorvoort” goedgekeurd door de gemeenteraad en bekrachtigd door OCMW, DE ARK en de betrokken privaat eigenaren. Na de wandeling rond het thema “schorvoort droomt”, enkele bewogen buurtvergaderingen en een aantal klankbordgroep vergaderingen zijn de verschillende standpunten aan elkaar duidelijk gemaakt en vormen zij de basis voor verdere informatieuitwisseling.

 

In de kandidatuurstelling voor het pilootproject wonen hebben we duidelijk naar voor gebracht dat we voor een evolutie gaan en niet voor een revolutie. De hogere gewenste dichtheid moet met respect voor het bestaande zijn en eerder een groeipad volgen dan een brutale ingreep zijn. De realisatie zal stapsgewijs gebeuren en in zijn geheel vele jaren over zich laten heen gaan, de voorzieningen en de mobiliteit kunnen dan ook mee-evolueren. De eerste deelprojecten zullen showcases zijn om aan te tonen hoe het kan en te overtuigen om verder te kunnen doen onder het motto “Zien is geloven”.